Search again

Found: 1,236  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) ในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
จิณพร ดีรบรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ389 2558
Location
Central Library

image
การขยายเครื่องจักรการเรียนรู้แบบเอ็กซ์ตรีมแบบลำดับชั้นด้วยวิธีเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นสำหรับปัญหาการจำแนก /
Author
ขนิษฐา ภูมิรัตนประพิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ447
Location
Central Library

image
การขุดเจาะน้ำมันและประวัติการสำรวจปิโตรเลียม /
Author
วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
TP ว666 2556
Location
Central Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมการระบายอากาศด้วยระบบ Multi inlet สำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย /
Author
ชยานนท์ วิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช194 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ /
Author
กาญจนา กาญจนสุนทร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS156 ก425 2559
Location
Central Library

image
การควบคุมทางสังคมของกลุ่มหมอลำผีฟ้าในการจัดการปัญหาระดับครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
เกรียงไกร ผาสุตะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ก767 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคแอนแทรกโนสและรากปมของพริกโดย Streptomyces sp. ปฏิปักษ์ /
Author
รัติกาล ยุทธศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ร382 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิธีตามระดับการหงิกในพริก 4 พันธุ์ /
Author
พัชรา วงษ์คำอุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ517ก 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยประยุกต์ใช้วิธีการ TOPSIS ภายใต้ความไม่แน่นอนและการขาดหายของข้อมูล: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร /
Author
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในประชากรข้าวโพดเทียนสีม่วง /
Author
ภราดร อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ภ191 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโคนเน่าลำต้นเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และสารจากส่วนแยกย่อยที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ /
Author
เนตรดารา จันทร์อุตส่าห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น784 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกเชื้อราชอบร้อนที่ผลิตเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสและการทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ /
Author
พัชราพร นนยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP พ517 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles