Search again

Found: 1,236  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย = Active and intelligent packaging: release and diagnostic /
Author
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.
Published
โครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TS195 ภ434 2561
Location
Central Library

image
การบริหาร การจัดการทรัพยากรและการทำเหมืองแร่ตามบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง /
Author
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
KPT3346 พ564 2560
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานหนองค้าง /
Author
วันทอง มังหน่อเมฆ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ว432 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ /
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
H62 น352ก 2561
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วรัญญา ศรีริน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ว293 2558
Location
Central Library

image
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง = Construction contract management /
Author
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.
Published
บริษัทเฟิสท์ออฟเซท (1993),
Call Number
KPT3403 ช533ก 2559
Location
Central Library

image
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล = Information technology management in digital economy era /
Author
สุวรรณา รัศมีขวัญ.
Published
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
T58.64 ส873 2557
Location
Central Library

image
การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งในเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต /
Author
ประศาสน์ สุบรรพวงศ์.
Published
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,
Call Number
TJ1071 ป386 2559
Location
Central Library

image
การบูรณาการการพยากรณ์ผลผลิตและการวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อใช้บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของอ้อย /
Author
สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส848บ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การประกอบการระหว่างประเทศ: ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน = International entrepreneurship: Thai restaurants and processed foods in ASEAN /
Author
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ).
Published
สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TX945 น785 2559
Location
Central Library

image
การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ /
Author
สุวรรณ อภัยวงศ์.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
Call Number
Z716.3 ส869ก 2561
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย" 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Author
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย.
Published
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
Q180.T5 ก482 2559
Location
Central Library

image
การประดิษฐ์และสมบัติชีวภาพของอนุภาคนาโนและเส้นใยเชิงประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง /
Author
ธีระนาท พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ150
Location
Central Library

image
การประดิษฐ์และสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสังกะสีและ/หรือสตรอนเซียมแทนที่ในโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ /
Author
ลิขิต เต็มพร้อม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ล413 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles