Search again

Found: 80  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
208 ข้อแนะนำ ผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้ /
Author
กนก เดชาวาศน์.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
TR642 ก123 2557
Location
Central Library
Education Library

image
75th year of Thai Zoos : our passion is fighting extinction /
Published
องค์การสวนสัตว์,
Call Number
QL76.5.T5 ซ539 2557
Location
Central Library

image
Lonely blue at Mor Din Dang /
Author
สัตตะ สัตวเวชกร.
Published
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ ,
Call Number
SF756.37.T52K45 ส566 2557
Location
Central Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ในประเทศไทย /
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน,
Call Number
TA804.T5 ก437 2557
Location
Central Library

image
การขยายพันธุ์ Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) fischer ในสภาพปลอดเชื้อ in vitro propagation of aquatic plant cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) fischer /
Published
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SB ก441 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่เน้นการคิดวิเคราะห์ /
Author
วัชรี ทองทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ว387ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พัชรินทร์ นิลโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ523 2557
Location
Central Library

image
การจำลองพฤติกรรมคุณภาพน้ำแม่น้ำพองด้วยแบบจำลองSWATร่วมกับMIKE 11 /
Author
ณัฐพล ขอสวยกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342จ 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล = Information technology management in digital economy era /
Author
สุวรรณา รัศมีขวัญ.
Published
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
T58.64 ส873 2557
Location
Central Library

image
การประดิษฐ์และสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสังกะสีและ/หรือสตรอนเซียมแทนที่ในโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ /
Author
ลิขิต เต็มพร้อม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ล413 2558
Location
Central Library

image
การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและช่องทางการจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
วิลาวัลย์ คิริซี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว719 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles