Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อสภาพแวดล้อม /
Author
อโนมา ดงแสนสุข. kku-ag.
Published
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK754 อ243 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต /
Author
น้ำฝน ลำดับวงศ์.
Published
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
TP น525 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนและการใช้ประโยชน์ /
Author
สุริยะ สะวานนท์.
Published
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QR171.R85 ส865 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Nong Khai Campus Library

image
ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย /
Author
สาโรช อังสุมาลิน.
Published
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
S ส684ธ 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืนบทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา /
Author
เขมรัฐ เถลิงศรี.
Published
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD2080.55 ข649 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
บทความวิชาการหม่อนไหม และสาระน่ารู้ /
Author
วิโรจน์ แก้วเรือง.
Published
กรมหม่อนไหม,
Call Number
SF553.T5 ว711 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Published
คณะทำงาน,
Call Number
Z675.U5 ม435ต 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
ศาสตร์และศิลป์การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง /
Author
ทรงธรรม สุขสว่าง.
Published
สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
SK567.T5 ท137 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Nong Khai Campus Library

image
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย = State of soil and land resources of Thailand /
Published
กรมพัฒนาที่ดิน,
Call Number
S599.62.T5 ส179 2558
Location
Central Library
Agriculture Library

image
สาหร่ายปรสิตพืช /
Author
อนุรักษ์ สันป่าเป้า.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QK569.T73 อ199 2559
Location
Central Library
Agriculture Library

image
อัศจรรย์มันสำปะหลัง = Wonders of Tapioca /
Published
อมรินทร์,
Call Number
SB211.C3 อ574 2560
Location
Central Library
Agriculture Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์. kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แม่โจ้--ศาสตร์แห่งพันธุ์ลำไย /
Author
ธีรนุช เจริญกิจ.
Published
มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Call Number
SB379.L84 ธ627 2559
Location
Central Library
Agriculture Library

image
โภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและเมแทบอลิซึม = Ruminant nutrition and metabolism /
Author
ปิ่น จันจุฬา.
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
SF95 ป616 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles