Search again

Found: 166  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก /
Published
เนติกุลการพิมพ์,
Call Number
WD220 ป525 2560
Location
Medical Library

image
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมจากการใช้ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรสันต์ เลยหยุด.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV จ229 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี : กรณีศึกษา /
Author
วีรพล ชูสันเทียะ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว831 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กนกวรรณ จังอินทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก125 2560
Location
Medical Library

image
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 /
Author
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA541.T5 ผ191 2559,W225.JT3 ผ191 2559
Location
Medical Library
Nursing Library

image
ผลของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
วรวุฒิ ชมภูพาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ840
Location
Central Library
Medical Library

image

image
พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Published
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย,
Call Number
RT41 พ219 2560,WY16.1 พ219 2560
Location
Medical Library
Nursing Library

image
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and geriatrics for primary care practice /
Author
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
RA777.6 ก451พ 2560,WT120 ก451ด 2560
Location
Nursing Library
Dentistry Library
Medical Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการบริโภคขี้เหล็กและการรับรู้ฤทธิ์ของการบริโภคขี้เหล็กในประชาชนที่บริโภคขี้เหล็กในตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี /
Author
ศุทสิตา โรจนสวัสดิ์วงศ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ศ673 2560
Location
Medical Library

image
พฤติกรรมการใช้ยาของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์เขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
เครือแก้ว ราคาพงษ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WQ ค752 2560
Location
Medical Library

image
พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชวลิต กงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ831
Location
Central Library
Medical Library

image
พุทธวจน-หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด.
Author
พุทธวจนสถาบัน.
Published
มูลนิธิพุทธโฆษณ์,
Call Number
BQ915 พ835พ 2560 ล.16
Location
Education Library
Central Library
Medical Library

image
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ = Geriatric emergency /
Published
โครงการตำราวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,
Call Number
WT120 ภ476 2560
Location
Medical Library

image
ภาวะลำไส้อุดตัน ประสบการณ์ใน รพ.ศรีนครินทร์ = Mechanical intestinal obstruction experience in Srinagarind Hospital /
Author
พรทิพย์ รัตนเดชาพิทักษ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI460 พ239 2560
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles