Search again

Found: 166  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา /
Author
รณิษฐา รัตนะรัต,
Published
พริ้นเอเบิ้ล,
Call Number
WB115 ต3672 2560
Location
Medical Library

image
ต้นทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา /
Author
ภัชชนก รัตนกรปรีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ833
Location
Central Library
Medical Library

image
นวัตกรรมดีเด่น : โครงการติดดาว ประจำปี 2559 /
Published
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
W82 น352 2559
Location
Medical Library

image
นิ่วในทางเดินปัสสาวะ = Urinary Stone /
Author
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Published
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
WJ400 น672 2560
Location
Medical Library

image
บทบาทของยาต้านลิวโคไตรอีนในโรคหืด = Leukotriene receptor antagonist in asthma /
Author
ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์.
Published
เฮลธ์ เวิร์ค พลัส,
Call Number
WF553 ธ677 2560
Location
Medical Library

image
บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WT100 บ128 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 /
Author
คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557
Published
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,
Call Number
RA410.55 บ254 2555-57,W225.JT3 บ254ร 2555-57
Location
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library

image
บุหงาบาติก /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112ง
Location
Medical Library

image
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง = Neuroanatomy of the brainstem /
Author
ปัทมา อมาตยคง.
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL310 ป533 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในครอบครัวต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย /
Author
วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว235 2560
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการสั่งจิตต่อการลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระหว่างได้รับรังสีรักษา /
Author
ขนิษฐา ทุมา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ข226ป 2560
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมเยาวชนอาสาต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สราวุธ ราชศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ818
Location
Central Library
Medical Library

image
ประเมินความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ไสว ชัยประโคม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส996 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Escherichia coli ดื้อยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ธนันพัชร์ ผลประเสริฐ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ธ213 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน /
Author
สุทธิดา แก้วมุงคุณ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส773 2560,QV ส773 2560
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles