Search again

Found: 238  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประเมินระบบการติดตามการบำบัดผู้ใช้สารระเหยในระบบบังคับบำบัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
วิรัติ วัฒนพิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว692,RC ว692
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลต่อทารกน้ำหนักน้อยโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อุษาวดี จะระนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS อ864
Location
Medical Library

image
ปัจจัยด้านอาชีพกับการเกิดโรคหืด : การศึกษาแบบเคส-คอนโทรลโดยใช้กลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล /
Author
ดาริกา วอทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด428ป 2557,WF ด428 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยที่ทำให้พยาบาลมีความผูกพันธ์ต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Factors That influence the nurses toward the Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon kaen Universit...
Author
วชิรวิทย์ ไชยเรศ
Published
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WY29 ว152 2557
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
บุญไทย จันทรเสนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ469,WA บ469
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี /
Author
นันทิยา เมฆวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น431ป,WA น431ป
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัญหาและความผิดปกติจากการดื่มสุรา : ความสำคัญและการดูแลรักษาในประเทศไทย = Alcohol use disorders and related problems : significance and management in Thailand /
Author
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
Published
หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
WM274 ส687ป 2557
Location
Medical Library

image
ปากแหว่งเพดานโหว่ : ปัญหาทางการพูดและการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ /
Author
เบญจมาศ พระธานี.
Published
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD524 บ784ป,WV440 ป539 2557
Location
Central Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library

image
ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง = Complications of cancer therapies /
Published
ทริค ทิงค์,
Call Number
QZ266 ผ191ล 2557
Location
Medical Library

image
ผลการป้องกันของสารสกัดกิ่งมะขามป้อมต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดวาลโปรอิกในหนูแรท /
Author
สุภัจฉรี อรัญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส834 2557,WL ส834 2557
Location
Medical Library

image
ผลของ Fluoxetine ต่อการป้องกันความจำที่บกพร่องและการลดลงของการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรทที่เกิดจากยาวัลโพอิกแอซิด /
Author
ปรียานุช แสงฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป474 2557,WL ป474 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของการใช้แนวทางเวชปฏิบัติต่อการตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรพงษ์ ผานาค
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ส852
Location
Medical Library

image
ผลของสารสกัดแคมเฟอเรียพาวิโฟลราต่อความจำชนิดสเปเชียลและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรท /
Author
ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ภ176 2557,WL ภ176 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท /
Author
บัวลอย แสนละมุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM บ282
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles