Search again

Found: 238  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรักษาโรคลมชักในสถานการณ์จำเพาะที่พบบ่อย = Treatment of epilepsy in common special situations /
Author
คณิตพงษ์ ปราบพาล.
Published
หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
WL385 ค129 2557
Location
Medical Library

image
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด : Traditional & alternative approaches /
Author
พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
Published
โครงการตำรา-ศิริราช,
Call Number
RB45.2 พ125 2557,QY450 พ125 2557
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
กิตติพงษ์ พรมพลเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ก674
Location
Medical Library

image
การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก /
Author
วิลาวัลย์ พันธ์โสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว719,QY ว719
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, maxillary และ Middle meningeal : การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด /
Author
อาทิตย์ ลีประโคน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM อ621 2557,WG อ621 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลา 1 ปี /
Author
ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป419,WK ป419
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโครงสร้างเซลล์ค้ำจุนของต่อมหมวกไตชั้นในด้วยโปรตีนบ่งชี้จำเพาะ brain fatty acid binding protein (B-FABP) ทางอิมโมโนฮีสโตเคมี /
Author
สาวิตรี ปักการะโต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ส687 2557,WK ส687 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโรค (ตามระบบ ICD 10) ของผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สามารถรักษาได้โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร /
Author
สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส723ก,WB ส723
Location
Central Library
Medical Library

image
การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 กำหนดการ/ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ : วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี /
Author
การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์
Published
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,
Call Number
RA644.A25 ก525บ 2557,WC503 ก525ส 2557
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การสำรวจความชุกของการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ674
Location
Medical Library

image
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 /
Published
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5840.T5 ก528 2557,QV89 ก528 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน : สรุปสาระสำคัญเวทีสุขภาพชุมชน 2556 /
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
RA395.T5 ก499 2557,WA546.JT3 ก499 2557
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การแจ้งข่าวร้าย = Telling bad news /
Published
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
Call Number
W62 ก446 2557
Location
Medical Library

image
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสมในเด็กและผู้ใหญ่ = Antibiotics smart use 2014 /
Published
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QV350 ก449ป 2557
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles