Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การใช้ยาแก้ปวดของประชาชนชุมชนจันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรัมพร ดอกเคน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว295 2560
Location
Medical Library

image
ความตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลการรักษาออทิสซึม ฉบับภาษาไทย /
Author
ขนิษฐา สุนาคราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ830
Location
Central Library
Medical Library

image
ความต้องการผู้ดูแลในบ้านของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเมื่อขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันต่อเนื่อง /
Author
เมธาพร เมธาพิศาล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ม735 2560
Location
Medical Library

image
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของการประเมินความอยากเสพยาในผู้ป่วยยาเสพติด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
ผการัตน์ ฤทธิ์วิเศษ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ผ122 2560
Location
Medical Library

image
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดและครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 : ศึกษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
ขจรศักดิ์ แสนสุภา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ข136 2560
Location
Medical Library

image
ต้นทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา /
Author
ภัชชนก รัตนกรปรีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ833
Location
Central Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในครอบครัวต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย /
Author
วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว235 2560
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการสั่งจิตต่อการลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระหว่างได้รับรังสีรักษา /
Author
ขนิษฐา ทุมา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ข226ป 2560
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมเยาวชนอาสาต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สราวุธ ราชศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ818
Location
Central Library
Medical Library

image
ประเมินความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ไสว ชัยประโคม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส996 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน /
Author
สุทธิดา แก้วมุงคุณ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส773 2560,QV ส773 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมจากการใช้ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรสันต์ เลยหยุด.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV จ229 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี : กรณีศึกษา /
Author
วีรพล ชูสันเทียะ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว831 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กนกวรรณ จังอินทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก125 2560
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles