Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ718ค 2557
Location
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นัทธมน สมศิลา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R น411 2557,W น399 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ใส่รองเท้าดัดแปลงในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ /
Author
นริศ เพชรบ่อใหญ่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น251,WK น251
Location
Central Library
Medical Library

image
ตำแหน่งการแสดงออกของโปรตีน EFA6D (Exchange factor of ARF6) ในเซลล์ต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนสเตอรอยด์ (Adrenal cortical cells and testicular leydig cells) ในหนูถีบจักร /
Author
สุรางค์ ชมภู่
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ส858 2557,WK ส858 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพอำเภอธวัชบุรี /
Author
กัมปนาท โกวิทางกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก393ธ,WA ก393ธ
Location
Central Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879,WL อ879
Location
Central Library
Medical Library

image
ประเมินระบบการติดตามการบำบัดผู้ใช้สารระเหยในระบบบังคับบำบัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
วิรัติ วัฒนพิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว692,RC ว692
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลต่อทารกน้ำหนักน้อยโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อุษาวดี จะระนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS อ864
Location
Medical Library

image
ปัจจัยด้านอาชีพกับการเกิดโรคหืด : การศึกษาแบบเคส-คอนโทรลโดยใช้กลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล /
Author
ดาริกา วอทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด428ป 2557,WF ด428 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
บุญไทย จันทรเสนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ469,WA บ469
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี /
Author
นันทิยา เมฆวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น431ป,WA น431ป
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลการป้องกันของสารสกัดกิ่งมะขามป้อมต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดวาลโปรอิกในหนูแรท /
Author
สุภัจฉรี อรัญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส834 2557,WL ส834 2557
Location
Medical Library

image
ผลของ Fluoxetine ต่อการป้องกันความจำที่บกพร่องและการลดลงของการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรทที่เกิดจากยาวัลโพอิกแอซิด /
Author
ปรียานุช แสงฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป474 2557,WL ป474 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของการใช้แนวทางเวชปฏิบัติต่อการตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรพงษ์ ผานาค
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ส852
Location
Medical Library

image
ผลของสารสกัดแคมเฟอเรียพาวิโฟลราต่อความจำชนิดสเปเชียลและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรท /
Author
ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ภ176 2557,WL ภ176 2557
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles