Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน และโรคทางเดินหายใจในกลุ่มคนงานแกะสลักหินที่สัมผัสกับฝุ่นอนินทรีย์ในพื้นที่ อ.สิคิ้ว จ.นครราชสีมา /
Author
กฤติณ ศิลานันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ838
Location
Central Library
Medical Library

image
ความตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลการรักษาออทิสซึม ฉบับภาษาไทย /
Author
ขนิษฐา สุนาคราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ830
Location
Central Library
Medical Library

image
ต้นทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา /
Author
ภัชชนก รัตนกรปรีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ833
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนแบบกลุ่มต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
วรวุฒิ ชมภูพาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ840
Location
Central Library
Medical Library

image
พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชวลิต กงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ831
Location
Central Library
Medical Library

image
รูปแบบการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนมัธยมศึกษา /
Author
ชัญญา ธีระโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ835
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles