Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาตัวแบบทำนายสถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดของประเทศไทย /
Author
พูนรัตน์ ลียติกุล.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ852 2558,QV พ852 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชีพในเวชระเบียนผู้ป่วยประกันตนที่มีแนวโน้มมีภาวะผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
มณุเชษฐ์ มะโนธรรม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม139ค 2558,WA ม139 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ2563) : ความเห็นจากประชากรจังหวัดขอนแก่น /
Author
วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว323 2558,WU ว323 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำและฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโปรตีนบีต้าแอมีลอยด์ /
Author
นุชรีพร นิลเลิศ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น728 2558,WT น728 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อระบบสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำชนิดสเปเชียลในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเบต้าแอมีลอยด์ /
Author
ปิยะพร ทรจักร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป622ข 2558,WT ป622 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
วิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี = Evolution of Liver Fluke & Cholangiocarcinoma /
Author
ธิดารัตน์ บุญมาศ.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
QL391.P7 ธ582 2558,QX353 ธ582 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัด /
Author
อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ532 2558,QW อ532 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
อุบัติการณ์ของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังและมีการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินมาตรฐาน : กรณีศึกษาในพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ /
Author
ภรณ์ทิพย์ พิมดา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RF ภ176 2558,WV ภ176 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
อุปสรรคในการมารับบริการตรวจรักษาวัณโรคและพฤติกรรมแสวงหาการดูแลรักษาของผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอดในชุมชนประชากรข้ามชาติชาวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร /
Author
ราณี วงศ์คงเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร441 2558,WF ร441 2558
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles