Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำและฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโปรตีนบีต้าแอมีลอยด์ /
Author
นุชรีพร นิลเลิศ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น728 2558,WT น728 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อระบบสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำชนิดสเปเชียลในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเบต้าแอมีลอยด์ /
Author
ปิยะพร ทรจักร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป622ข 2558,WT ป622 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
สถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 สถานการณ์สุขภาพรายเขต /
Author
พินิจ ฟ้าอำนวยผล.
Published
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA407.5.T5 พ685 2557,WA900 พ685 2557
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัด /
Author
อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ532 2558,QW อ532 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
อุบัติการณ์ของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังและมีการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินมาตรฐาน : กรณีศึกษาในพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ /
Author
ภรณ์ทิพย์ พิมดา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RF ภ176 2558,WV ภ176 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
เอกสารนโยบายและการจัดการปัญหากัญชา : กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา : รายงานการวิจัย /
Author
มานพ คณะโค.
Published
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5822.M3 ม443 2558,QV77.7 ม443 2558
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles