Search again

Found: 118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ฟ้องแพทย์ = Doctors at law /
Author
ประทีป อ่าววิจิตรกุล
Published
Pholsiam Printing and Pub.,
Call Number
W32.JT3 ป278ฟ
Location
Medical Library

image
มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี ...
Author
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ฝ่ายสวัสดิการ
Published
ฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
Call Number
JQ1744 ม139
Location
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library
Medical Library
Central Library

image
รวมกฎหมายด้านยาออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม /
Author
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมยา
Published
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
Call Number
QV32.JT3 ส691 2546
Location
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รวมกฎหมายประกันสังคม (ฉบับใช้งาน) /
Published
นิติธรรม,
Call Number
K ร155ค 2542/3
Location
Central Library
Medical Library

image

image

image

image

image
รวมมติ ค.ร.ม. มติ ก.พ. และระเบียบ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
Author
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Published
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.,
Call Number
JQ1746.A9 ร157 2533
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
รวมเรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /
Author
นวลจันทร์ แก้วทับทิม
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
K น17ร
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image

image

image
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521.
Author
สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Published
สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
J F1525.O35 ร235
Location
Medical Library
Central Library

image
รายงานการประชุมโต๊ะกลม, แพทยศาสตร์-นิติเวชศาสตร์ เรื่องกฎหมายการทดลองต่อมนุษย์วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
Author
การประชุมโต๊ะกลม, แพทยศาสตร์-นิติศาสตร์เรื่องกฏหมายการทดลองต่อมนุษย์ (
Published
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
W33.1 ก474 2530
Location
Dentistry Library
Medical Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความรู้ทางนิติจิตเวชของญาติและผู้ป่วยโรคจิต = A survey on forensic psychiatric knowledge of relatives and the patients /
Author
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Published
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ; [กรุงเทพฯ] : กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RA1151 ร451,W740 ร451 2535
Location
Medical Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles