Search again

Found: 238  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น = Guideline of consumer protection in health and safety of Khonkaen University /
Published
คณะกรรมการ,
Call Number
HC79.C63 น927,WA546.JT3 น927ข 2557
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 = Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2014 /
Published
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WC503 น927ท 2557
Location
Medical Library
Public Health Library

image
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง /
Published
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WV520 น927 2557
Location
Medical Library

image

image
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป /
Author
สถาบันประสาทวิทยา
Published
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RD593 น927ท 2557,WL358 น927ท 2557
Location
Medical Library
Nursing Library

image
แนวทางการพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The development process of recruiting and selecting staff support, Faculty of Medicine, Khon Kaen Universit...
Author
พิสิฏฐ์ นันทพูนพิพัฒน์
Published
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5549.5.S38 พ777 2557
Location
Medical Library

image
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พ.ศ. 2557 = National protocol for the treatment of children cancers 2014 /
Author
ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย
Published
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย,
Call Number
RC281.C4 น927 2557,QZ275 น927 2557
Location
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในผู้สูงอายุสำหรับทันตแพทย์และทันตบุคลากร = Clinical practice guidelines for geriatric dentistry /
Published
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WU490 น927 2557
Location
Dentistry Library
Medical Library

image

image
แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 /
Published
สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
WG370 น927ห 2557
Location
Medical Library

image
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ /
Published
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย,
Call Number
WE346 น927 2557
Location
Medical Library

image
แนวโน้มอุบัติการณ์โรคมะเร็งในจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2531-2555 = Cancer incidence trends in Lampang Thailand, 1998-2012 /
Author
ดลสุข พงษ์นิกร
Published
[กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง],
Call Number
QZ16 ด148 2531-55
Location
Medical Library

image
แผนป้องกันภัยในสถานการณ์สาธารณภัย /
Published
กรุงเทพเวชสาร,
Call Number
WA295 ผ932 2557
Location
Medical Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles