Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย /
Author
นงนุช มารินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น139ก,WM น139
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนามาตรวัดความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย /
Author
กิตติมา โมะเมน.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674 2557,QV ก674ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปัจจัยเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นันทวรรณ ทิพยเนตร.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV น424 2557,WA น424ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก /
Author
วิลาวัลย์ พันธ์โสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว719,QY ว719
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, maxillary และ Middle meningeal : การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด /
Author
อาทิตย์ ลีประโคน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM อ621 2557,WG อ621 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลา 1 ปี /
Author
ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป419,WK ป419
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโครงสร้างเซลล์ค้ำจุนของต่อมหมวกไตชั้นในด้วยโปรตีนบ่งชี้จำเพาะ brain fatty acid binding protein (B-FABP) ทางอิมโมโนฮีสโตเคมี /
Author
สาวิตรี ปักการะโต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ส687 2557,WK ส687 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาโรค (ตามระบบ ICD 10) ของผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สามารถรักษาได้โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร /
Author
สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส723ก,WB ส723
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ความคิดเห็นและความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สมศักดิ์ ยุบลพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส283ค,WA ส283
Location
Central Library
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นัทธมน สมศิลา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R น411 2557,W น399 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ใส่รองเท้าดัดแปลงในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ /
Author
นริศ เพชรบ่อใหญ่
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น251,WK น251
Location
Central Library
Medical Library

image
ตำแหน่งการแสดงออกของโปรตีน EFA6D (Exchange factor of ARF6) ในเซลล์ต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนสเตอรอยด์ (Adrenal cortical cells and testicular leydig cells) ในหนูถีบจักร /
Author
สุรางค์ ชมภู่
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ส858 2557,WK ส858 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพอำเภอธวัชบุรี /
Author
กัมปนาท โกวิทางกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก393ธ,WA ก393ธ
Location
Central Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879,WL อ879
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles