Search again

Found: 157  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ /
Published
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
Call Number
DS577.2 ห556
Location
Central Library
Medical Library

image
6 ปี มทส. = Suranaree University of Technology.
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Published
มหาวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ท592ส ท592 [2538]
Location
Central Library
Medical Library

image
Pharmacology for nurses volume 3 /
Author
จินตนา สัตยาศัย kku-m.
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
RM125 จ482 ล.3,QV4 จ483ฟ 2523
Location
Central Library
Medical Library

image
กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand /
Author
ชวนชม สกนธวัฒน์ kku-m.
Published
โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย,
Call Number
RA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
Location
Medical Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library

image
กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา /
Author
การสัมนาเรื่องกลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา
Published
โครงการ,
Call Number
RA644.A25 ก525,WD308 ส226ก 2534
Location
Central Library
Medical Library

image
การกวาดล้างโปลิโอ จังหวัดขอนแก่น ปี 2536-2545 = Polio eradication /
Author
ณัฐนันท์ ศรีกฤษณรัตน์
Published
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA644.P9 ณ331 2536-45,WC556 ณ331ป 2536-45
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image

image
การพัฒนามาตรการและองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด /
Author
ลิขิต เทอดสถีรศักดิ์
Published
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
HV5809 ล413
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า = The study on the contamination of metacercariae of liver fluke in fermented fish /
Author
ประพิมพร สมนาแซง kku-m.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA644.T64 ป327,QX353 ป327ก 2535
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Ethnobotanical studies of medicinal plants at Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province /
Author
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK99.T5 ท228,QV766 ท228ก 2541
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงรูปแบบระบบทางด่วนโครงการบัตรสุขภาพเชิงอนามัยแม่และเด็ก = A study of health card referal system on maternal and child health /
Author
สมพร กุศลเลิศจริยา
Published
โรงพยาบาลแม่และเด็กชนบทที่ 41 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
HV687.5.T5 ส265,WA310 ส265ก
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles