Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 /
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงสยามการพิมพ์,
Call Number
L101.T364 ร421ห 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
กลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rural families in Northeast Thailand /
Author
ชวนชม สกนธวัฒน์ kku-m.
Published
โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย,
Call Number
RA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
Location
Medical Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library

image
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปี ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Published
สำนักงาน,
Call Number
HV5840.T5 ค123
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Associated Medical Sciences Library
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Medical Library
Central Library
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library

image
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน /
Published
คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
Call Number
GT1520 ก454
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 25-27 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Author
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Published
ธนบรรณการพิมพ์,
Call Number
Q180.A5.T364 ก625
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
คู่มือโรคผิวหนัง : สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /
Author
เรณู โคตรจรัส.
Published
เอช-เอน การพิมพ์,
Call Number
RL74 ร765,WR140 ร765ค 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข ... /
Author
บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช
Published
อัลฟา รีเสิร์ช,
Call Number
RA960 ท424,WX16 ท424
Location
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Veterinary Medicine Library
Central Library
Nursing Library
Medical Library

image
ที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี สวนสัตว์ดุสิต /
Author
อุทัย สเปเชียลไลช์
Published
โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น,
Call Number
QL76.5.T5 ท535
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ /
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Published
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Call Number
DS586 พ343ว
Location
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
พันธุศาสตร์กับเรา /
Author
นเรศร์ มุลาลี
Published
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH430 น266พ
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Central Library

image
ภาษาถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สำเร็จ ยุรชัย
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4192.A1 ส699ภ
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles