Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Stroke patients'' activity daily living and stroke caregivers'' knowledge and skills at neurological out-patient unit of a hospital in Indonesia /
Author
Sukron.
Published
Degree of Master of Nursing Science (International Program), Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
RC S948S 2016,THE521
Location
Central Library
Nursing Library

image
Writing paragraphs /
Author
Tragarn Kalchayanant.
Published
Thammasat Univ. Pr.,
Call Number
PE1441 T765 2016
Location
Education Library
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ = Research and research-paper writing in engineering, technology, and Science /
Author
โกสินทร์ จำนงไทย
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
T11 ก966 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
Education Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในครัวเรือนกรณีศึกษา : เทศบาลตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร /
Author
ธีรพร อุตรัศมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ธ632 2559,วพ670
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา ลักษณะภาวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น578ร 2559,WT น578 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ธัญญลักษณ์ ทอนราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ454ค 2559,WD ธ454 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ยุพา อุดม.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ย412ค 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
คะแนนความเสี่ยงสำหรับทำนายภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 /
Author
ประภัสรา ศิริกาญจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป338น 2559,WJ ป338 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรีโคกโพธิ์ไชย ...
Author
สุดารัตน์ โคตรธนู.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ส769 2559,วพ631
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประวัติศาสตร์โรคเรื้อนในประเทศไทย /
Author
ธีระ รามสูต.
Published
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number
RC154 ธ662 2559,WC335 ธ662ป 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปริศนากิ้งก่าดำ /
Author
เอะโดะงะวะ, รัมโปะ.
Published
เจคลาส,
Call Number
นว อ889ป 2559
Location
Central Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลสุขภาพ HOSxP PCU ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยภูมิ /
Author
อาทิตย์ เที่ยงธรรม.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA อ621 2559,วพ637
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ /
Author
วิไลพร สาศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ว728 2559,RC ว728ป 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3-5 ปี : กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธนิตา อิ่มทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ธ263 2559,RK ธ263 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของกลุ่มเกษตรกรทำนาที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป342ป 2559,WA ป342ป 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles