Search again

Found: 432  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การติดต่อเชื่อมโยงไปสมองฝั่งตรงข้ามของเซลล์ประสาทชั้นที่สองในสมองส่วนพรีซูบิคิวลัมในหนูขาว = Commissural neuron of layer II in presubiculum in the rat /
Author
อรุณศรี ผลเพิ่ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ417,WL อ417ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การติดเชื้อซัลโมเนลลาในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ. 2545-2546 /
Author
พชรพรรณ สุรพลชัย
Published
สถาบันผู้ฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI พ179
Location
Medical Library

image

image
การทดสอบความตรงของแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานฉบับแปลภาษาไทย /
Author
ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป169,WY ป169
Location
Central Library
Medical Library

image
การทำงานของไตหนูขาววัยโตเต็มที่ที่มีสติซึ่งขาดระบบเรนินร่วมแองจิโอเทนซิน ในช่วงแรกของชีวิต = Renal function in adult conscious rats lacking the renin-angiotensin system in the early life /
Author
อังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ488,QU อ488ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การทำงานของไตในหนูวัยโตเต็มที่ซึ่งขาดหรือได้รับทอรีนเสริมในช่วงแรกของชีวิต = Renal function in adult rate lacking or supplemented by taurine in the early life /
Author
พิศมัย มะลิลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WJ พ751,QL พ751
Location
Central Library
Medical Library

image
การทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น /
Author
วาสินี วงศ์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1366
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การบริโภคน้ำมันประกอบการทำอาหารของครอบครัวตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA จ557 2559
Location
Medical Library

image
การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี /
Author
พิสิฐ พรหมคำ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ778,W พ778
Location
Central Library
Medical Library

image
การประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based learning : CBL) ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิ สปช.เขต 3 นครสวรรค์ /
Author
บรรพต พินิจจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R บ176,W บ176
Location
Central Library
Medical Library

image
การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน /
Author
ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป378ก,WK ป378
Location
Central Library
Medical Library

image
การประเมินผลการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย /
Author
นงนุช มารินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น139ก,WM น139
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles