Search again

Found: 432  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นศูนย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย /
Author
ธินัฐดา พิมพ์พวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1371,WA ธ764 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ /
Author
อนงค์ อมฤตโกมล
Published
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WG อ153
Location
Medical Library

image

image
การปรับตัวในบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและการแสวงหาบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี /
Author
งามพิศ ศิริเวชธำรง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ง341 2559
Location
Medical Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ /
Author
ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ย355ล,WK ย355
Location
Central Library
Medical Library

image
การป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยใช้โฮมิโอพาธีย์ /
Author
มนะชัย อิงสุรารักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ม161 2558
Location
Medical Library

image
การพยากรณ์การหายของลิ่มเลือดในหัวใจเอเตรียมซ้ายในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบจากโรคหัวใจรูห์มาติคที่ได้รับยาต้านเลือดแข็งตัว : วิเคราะห์โดยวิธีปลอดเหตุการณ์ /
Author
ยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย356,WG ย356
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสถานบริการปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วชิระ บถพิบูลย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว152ก,WY ว152
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม /
Author
ศิริลักษณ์ ใจช่วง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ484
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนามาตรวัดความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย /
Author
กิตติมา โมะเมน.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674 2557,QV ก674ก 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย /
Author
หัสชา เนือยทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI ห476 2558
Location
Medical Library

image
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กัญญา วังศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก383,WA ก383ก
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบัญชี : กรณีศึกษางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สฤษดิ์ เรืองธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส361
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการจมน้ำโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เกศรา แสนศิริทวีสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก773 2555,WA ก773
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles