Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Phototaxis of visible light,geotaxis and attraction of barbonymus gonionotus to opisthorchis viverrini cercariae /
Author
Charinan puifai.
Published
Master of Science Thesis , Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE632
Location
Central Library
Medical Library

image
การจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง /
Author
รานี แสงจันทร์นวล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ร443 2558,WT ร443 2558
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยใช้โฮมิโอพาธีย์ /
Author
มนะชัย อิงสุรารักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ม161 2558
Location
Medical Library

image
การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย /
Author
หัสชา เนือยทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI ห476 2558
Location
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การรับรู้และความพร้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อารมย์จิตร์ ดารีย์
Published
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS อ648 2558
Location
Medical Library

image
การศึกษาตัวแบบทำนายสถานการณ์การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดของประเทศไทย /
Author
พูนรัตน์ ลียติกุล.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ852 2558,QV พ852 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธนากร ประทุมชาติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ธ231 2558
Location
Medical Library

image
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย /
Author
เพชรี เหล่าพิสัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB พ879 2558
Location
Medical Library

image
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วรเมธ สุขพาสันติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ว237 2558
Location
Medical Library

image
ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชีพในเวชระเบียนผู้ป่วยประกันตนที่มีแนวโน้มมีภาวะผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
มณุเชษฐ์ มะโนธรรม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม139ค 2558,WA ม139 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วิชุดา อุ่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว557 2558
Location
Medical Library

image
ความตั้งใจไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อุไรวรรณ์ สัมมุตถี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP อ858ค 2558
Location
Medical Library

image
ความพึงพอใจและความคาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อบทบาทพยาบาลประจำหมู่บ้าน อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
เสกสรรค์ จวงจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส888 2558
Location
Medical Library

image
ความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ถาวร ทุมสะกะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ถ331 2558
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles