Search again

Found: 432  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาผลการป้องกันของสารสกัดดอกอัญชันต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยคีโตโคนาโซลในหนูแรท /
Author
จาตุรณต์ บุรวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ297,WJ จ297
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา ต้อกระจกและต้อหินในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงราย ภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย /
Author
เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก853,WK ก853
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคลูกจันทน์และการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
บงกชณชสร คงยืน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB บ113 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเก๊กฮวยและการรับรู้ฤทธิ์ของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ญาณิชศา มาเหง่า.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ญ242 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันของสมุนไพรแฮ่มต่อตับไตหัวใจปอดตับอ่อนและอัณฑะในหนูขาว = Subacute toxicity of Coscinium fenesstratum on the liver, kidneys, heart, lungs, pancreas and testes of rats /
Author
เทวรัตน์ คุ้มจันทึก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ท641,RA ท641
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันของสมุนไพรแฮ่มต่อตับ ไต หัวใจ ปอดและอัณฑะ ในหนูขาวเพศผู้ /
Author
สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ส722,RA ส722ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, maxillary และ Middle meningeal : การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด /
Author
อาทิตย์ ลีประโคน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM อ621 2557,WG อ621 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของ posterior ethmoid sinus และการศึกษา lamellae ของ middle และ superior turbinates ในคนไทย /
Author
จารุพล มหิโพด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM จ328,WV จ328
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลา 1 ปี /
Author
ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป419,WK ป419
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การศึกษาสัดส่วนการใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิดในผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
สวัสดิ์ อุ่นใจ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ส413 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การศึกษาหาตัวบ่งชี้ทางอิมมูโนวิทยาต่อพยาธิใบไม้ตับของโรคระบบทางเดินน้ำดีและมะเร็งท่อน้ำดี = A search for opisthorchis-associated immunological marker of hepatobiliary disease and cholangiocarcinoma /
Author
พิมพ์จันทร์ แก้วสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX พ715ก,RC พ715
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาหาต้นทุนการให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ 2551 /
Author
เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก768ศ,WA ก768
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษาอุบัติการณ์ของ Tuberculin recent converter ในนักศึกษาแพทย์หลังจากขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยครบ 2 ปี /
Author
อัมพร สันติกุลานนท์
Published
สถาบันผู้ฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF อ555
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles