Search again

Found: 432  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสำรวจความชุกของการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ674
Location
Medical Library

image
การสำรวจหนอนพยาธิ Angiostrongylus spp. ในหอยและหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย /
Author
ปัญญา พงศ์มัตสยะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ป524,QX ป524ก
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ = The exercise activities support for the elderly persons /
Author
ศศิธร แสงพงศานนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QT ศ291ก,RA ศ291ก
Location
Central Library
Medical Library

image
การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงอีสานวัยกลางคน /
Author
วิพร เสนารักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว641,WA ว641ก
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การอยู่ร่วมกันของครอบครัวผู้ที่เป็นโรคเอดส์ : Families living with AIDS /
Author
เกศินี สราญฤทธิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก774,WM ก774ก
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเกิดหลอดเลือดใหม่ในมะเร็งท่อน้ำดี = Tumor angiogenesis in human cholangiocarcinoma /
Author
นิภาพร ผันกระโทก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM น624,WI น624
Location
Central Library
Medical Library

image
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย /
Author
เพชรี เหล่าพิสัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB พ879 2558
Location
Medical Library

image
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย /
Author
อัชวัฒน์ คำหวาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA อ522 2559
Location
Medical Library

image
การเจริญของต่อมสร้างเส้นไหมในหนอนไหมพันธุ์นางย้อยศรีสะเกษ 1 /
Author
จงกลณี อิสริโยดม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ115
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเซลล์พยาธิวิทยาของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยใช้สไลด์เทปกับการสอนปกติ = A Comparison of learning achievement in cytopathology of undergrate students in the fa...
Author
ดุษฎี มุสิกโปดก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RB ด731,W ด731ก
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles