Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้กัญชาในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ปพิชญาณ์ ภักดีราช.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ป161 2559
Location
Medical Library

image
การดูแลตนเองของพระสงฆ์ธรรมยุตที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชัยยุทธ คลื่นแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ช421 2559
Location
Medical Library

image
การบริโภคน้ำมันประกอบการทำอาหารของครอบครัวตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA จ557 2559
Location
Medical Library

image
การปรับตัวในบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและการแสวงหาบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี /
Author
งามพิศ ศิริเวชธำรง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ง341 2559
Location
Medical Library

image
การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้กัญชาในผู้ใช้กัญชา จังหวัดอุดรธานี /
Author
จิตรลดา บุญจำนง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM จ451 2559
Location
Medical Library

image
การรับรู้มลทินทางสังคมของประชาชนทั่วไปต่อผู้เสพกัญชา ผู้สูบบุหรี่และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี /
Author
วัชรินทร์ พันธุ์เทศ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว386 2559
Location
Medical Library

image
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย /
Author
อัชวัฒน์ คำหวาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA อ522 2559
Location
Medical Library

image
ความชุกการสูบบุหรี่ รูปแบบการสูบบุหรี่และจำนวนผู้สูบบุหรี่มือสองของประชาชนจังหวัดอุดรธานี /
Author
พรทิพย์ บุตรด้วง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM พ239 2559
Location
Medical Library

image
ความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุดรธานี /
Author
กชพร ลำพองพวง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ก112 2559
Location
Medical Library

image
ความรู้และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
สิริญา ไผ่ป้อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ส731ค 2559
Location
Medical Library

image
ความเครียดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ธีระพล ปัญนาวี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ธ667 2559
Location
Medical Library

image
ความเชื่อด้านสุขภาพและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
อนันต์ จันศร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC อ165 2559
Location
Medical Library

image
ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 /
Author
ไอศวรรย์ รักชาติ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ998ค 2559,WB อ998 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
ความไวและความจำเพาะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ระยะสั้นในการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอกของโรคปอดฝุ่นหินในระยะเริ่มต้น /
Author
ภาณุมาศ ไกรสร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ434 2559,WA ภ447 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้การควบคุมอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยตนเองและการให้ความรู้ตามปกติในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมโรคไม่ได้ /
Author
ปราณี ช่วงไกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1335
Location
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles