Search again

Found: 400  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเลือกหนังสือพิมพ์และวารสาร /
Author
นวลจันทร์ รัตนากร
Published
คุณพินอักษรกิจ,
Call Number
Z692.N4 น315 2525
Location
Medical Library

image
การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด /
Author
ชุติมา สัจจานันท์
Published
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
Z689 ช617
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด /
Author
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Published
ศิลปาบรรณาคาร,
Call Number
Z689 ธ512 2527
Location
Education Library
Medical Library
Central Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การใช้ 1500 idioms เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z /
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
PE1460 ก449
Location
Medical Library

image
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใชัภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Published
โรงพิมพ์ไพศาลศิลป์,
Call Number
PL4162 ก525
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
กินกบตัวนั้นซะ! = Eat that frag! /
Author
เทรซี่, ไบรอัน
Published
วีเลิร์น,
Call Number
BF637.P76 ท637 2550
Location
Medical Library

image
กึ่งหล้าบาดาล /จินตวีร์ วิวัธน์
Author
จินตวีร์ วิวัธน์
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว จ484ก
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
กุหลาบไอยคุปต์ /
Author
Sweet Dreamer.
Published
อินเลิฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว ส439ก 2555
Location
Medical Library

image
ของดีเมืองไทย /
Author
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
Published
กรุงสยาม,
Call Number
DS568 ป452
Location
Central Library
Medical Library

image
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง /
Author
ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Published
สำนักวิทยบริการ & คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z675.N8 ส143
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nursing Library

image
ข้ามเวลาหารัก /
Author
เพียงเขียน
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
นว พ942
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles