Search again

Found: 342  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น = Introduction to behavior modification /
Author
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Published
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
Call Number
BF199 ผ225ก 2536
Location
Medical Library

image
การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม /
Author
ศิริลักษณ์ ใจช่วง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ศ484
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ : problem based learning /
Author
ทวีศักดิ์ นพเกษร
Published
กลุ่มงานระบบองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนาองค์การและระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
Call Number
LB1027.42 ท228
Location
Medical Library

image
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
กาญจนา นิ่มสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ809
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองระดับความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในคนไทย /
Author
สุกัญญา กาญจนบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ815
Location
Central Library
Medical Library

image
การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา /
Author
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
Published
มูลนิธิพุทธธรรม,
Call Number
BQ4570.E3 พ379
Location
Central Library
Medical Library

image
การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็ก = Common sense about babies and children /
Author
จอลลี่ย์, ฮุฟ
Published
สาส์นสาระ,
Call Number
HQ769 จ212,WS7 จ198ก 2534
Location
Medical Library

image
การเปรียบเทียบตราบาปทางสังคมของยาเสพติดระหว่างผู้เสพเข้าค่ายบำบัดยาเสพติดกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เบญจมาศ ดวงจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ784ป 2557,QV บ784ป 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเลือกหนังสือพิมพ์และวารสาร /
Author
นวลจันทร์ รัตนากร
Published
คุณพินอักษรกิจ,
Call Number
Z692.N4 น315 2525
Location
Medical Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การใช้ 1500 idioms เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z /
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
PE1460 ก449
Location
Medical Library

image
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใชัภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์,
Published
โรงพิมพ์ไพศาลศิลป์,
Call Number
PL4162 ก525
Location
Central Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles