Search again

Found: 387  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิน ชนะบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส779
Location
Central Library
Medical Library

image
การเลือกหนังสือพิมพ์และวารสาร /
Author
นวลจันทร์ รัตนากร
Published
คุณพินอักษรกิจ,
Call Number
Z692.N4 น315 2525
Location
Medical Library

image
การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด /
Author
ชุติมา สัจจานันท์
Published
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,
Call Number
Z689 ช617
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด /
Author
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Published
ศิลปาบรรณาคาร,
Call Number
Z689 ธ512 2527
Location
Education Library
Medical Library
Central Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC ว182 2560,WA ว182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image

image
การใช้ 1500 idioms เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z /
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
PE1460 ก449
Location
Medical Library

image
การใช้ภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Author
การสัมมนาเรื่อง "การใชัภาษาไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Published
โรงพิมพ์ไพศาลศิลป์,
Call Number
PL4162 ก525
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
กินกบตัวนั้นซะ! = Eat that frag! /
Author
เทรซี่, ไบรอัน
Published
วีเลิร์น,
Call Number
BF637.P76 ท637 2550
Location
Medical Library

image
ของดีเมืองไทย /
Author
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ
Published
กรุงสยาม,
Call Number
DS568 ป452
Location
Central Library
Medical Library

image
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาทางการพยาบาล : คู่มือการสร้างประสบการณ์การค้นคว้าด้วยตนเอง /
Author
ส่งศรี ดีศรีแก้ว
Published
สำนักวิทยบริการ & คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z675.N8 ส143
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nursing Library

image
คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.9 และพระราชินี /
Author
บุญร่วม เทียมจันทร์
Published
ฐานบัณฑิต,
Call Number
DS586 บ541
Location
Medical Library

image
คนพิเศษ--ชื่อภิเศก /
Author
ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผลงาน
Published
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs,
Call Number
WZ100 ภ557 2556,มข.7/03 ภ557 2556
Location
Central Library
Medical Library

image
คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน : คู่มือการจัดการสร้างความปรองดองในระบบบริการสาธารณสุข /
Author
วันชัย วัฒนศัพท์.
Published
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RA541.T5 ว427 2553,W50 ว427 2553
Location
Medical Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles