Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นศูนย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย /
Author
ธินัฐดา พิมพ์พวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1371
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
กาญจนา นิ่มสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ809
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองระดับความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในคนไทย /
Author
สุกัญญา กาญจนบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ815
Location
Central Library
Medical Library

image
การแปลและปรับปรุงแบบประเมิน Rapid office strain assessment:ROSAให้เหมาะสมกับคนไทย /
Author
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1359,วพ RC 182 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในครอบครัวต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย /
Author
วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมเยาวชนอาสาต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สราวุธ ราชศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ818
Location
Central Library
Medical Library

image
พุทธวจน-หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด.
Author
พุทธวจนสถาบัน.
Published
มูลนิธิพุทธโฆษณ์,
Call Number
BQ915 พ835พ 2560 ล.16
Location
Education Library
Central Library
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles