Search again

Found: 599  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการยศาสตร์การทำงานต่อการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานที่ต้องออกแรงกายและงานที่คงท่าเดิมนาน /
Author
จันจิราภรณ์ วิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QT จ238 2557,RD จ238 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทำผ้ากันเปื้อน : กรณีศึกษาตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พนิดา โชติชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ199ก 2557,WA พ199
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการทำงานของผู้คัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นีรนุช ศาสตระวาทิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น717 2557,W น717 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดไหล่ในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ /
Author
อาริยา ปานนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ657ก 2559,WE อ657 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ประเทศไทย /
Author
เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879 2557,WK อ879 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพบทความการวิจัยของการวินิจฉัยโรคด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดย Stard และ Quadas-2 /
Author
กฤษณา ร้อยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ก282ก 2556,WN ก282ก 2556
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชนในบริบทของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /
Author
อภิเดช อาจปาสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ253ช 2557,W อ253ช 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิมพ์วรา สิงหภิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718ก 2557,WA พ718ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น /
Author
อารีย์รัตน์ ลีเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ663 2556,WC อ663 2556
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 2-5 ปีที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พานทอง ภูชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ613 2557,WS พ613 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี/
Author
กรกต รสโสดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ก152 2559,วพ712
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ภัควลัญชญ์ จันทรา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ329,WA ภ329
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดหนองคาย /
Author
คุณามาศ พุทธิวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค639 2558,WE ค639 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดคอ ไหล่ หลังจากการทำงานในเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
สุขสรร ศิริสุริยะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ส743 2558,วพ647
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดคอ ไหล่ หลังและปัจจัยเสี่ยงของการปวดคอ ไหล่ หลัง ของทันตบุคลากรในสถานบริการของรัฐ จังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชติญา นิธิธรรมธาดา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร332,WE ร332
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles