Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
อุบัติการณ์ของการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูกภายหลังการรักษาด้วยรังสีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วรัญญา ทาสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QZ ว293 2557,RC ว293อ 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
เขตที่อยู่อาศัยกับการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก /
Author
กรณิกา พลฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ก152 2557,WP ก152 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุคใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วิษณุพงษ์ จตุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว768 2557,WX ว768 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเลย /
Author
ณัฐพล มีชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น114 2557,WC น114ร 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม /
Author
จิราภรณ์ สีดาพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ535จ 2557,WC จ535ร 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชีพที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุชาติ ครองนาวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส761 2557,WY ส761 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับการชี้แนะยโยบายเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี /
Author
พิพัฒน์พล พินิจดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ699 2557,RA พ699 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles