Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาวะโภชนาการของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศิรประภา มั่นกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ศ439 2557,WM ศ439 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานจากร้านสะดวกซื้อและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
วิชุดา สมจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ว557 2557,WS ว557 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
Author
จิรัฐิติกาล ดวงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM จ528 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด /
Author
ธนพรรณ พรมกัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ152 2557,WC ธ152 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่พ่อแม่มีการย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น /
Author
ปิยนุช ภูธรฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป619 2557,RJ ป619ภ 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ภาวะโลหิตจางและภาวะขาดธาตุเหล็กก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลมาเรียเทเรชา แขวงเวียงจันท์ สปป.ลาว : ผลต่อภาวะสุขภาพทารกแรกคลอด /
Author
จันทร์หอม คอนสวรรค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG จ278ภ 2557,WQ จ278 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถาการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
อิทธิพล สูงแข็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ727ส 2557,WA อ727 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์ของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) บนอนุภาค PM10 ในเขตเมือง กึ่งเมืองและชนบทของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สามารถ ประเสริฐศิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV น114 2557,TD น114 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ และบริเวณบ้านพักกรณีศึกษา : เขตเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
วชิราภรณ์ สุขหนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว153 2557,วพ704
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
กมลเชษฐ ช่วยวงษ์ญาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ก136ณ 2557,WA ก136ส
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจการย้อมผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปุณณดา ทะรังศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป659 2557,WA ป659 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่พักในหอพักเอกชน /
Author
มลฤดี กุลกิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม211 2557,WA ม211ส 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาวะสุขาภิบาลอาหารของรถเข็นจำหน่ายอาหาร : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรพรรณ ธนะอุตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX พ247ส 2557,WA พ247 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อบทบาทในการควบคุมกำกับการดำเนินงานตามโครงการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จรัญญู ทองเอนก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ155 2557,WX จ155
Location
Central Library
Public Health Library

image
อาการปวดไหล่และการประเมินความเสี่ยงต่ออาการปวดไหล่ของพนักงานสำนักงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย /
Author
เมธินี ครุสันธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม737อ 2557,WE ม737อ 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles