Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปะการัง เดชภูมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป519ค,WK ป539
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กออทิสติก จังหวัดขอนแก่น /
Author
กุลิสรา พิศาลเอก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก728 2557,WS ก728ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ ภายในร้านรับซื้อของเก่า เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรรณิภา ดีจะมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW พ271 2557,TD พ271 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ทัศนคติและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข่าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) /
Author
ณัฐวิกา รักพาณิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ณ359 2557,RM ณ359 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงพยาบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /
Author
ฉัตรพงศ์ มงคลสิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ฉ233 2557,W ฉ233 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
เกษมชาติ จ่าสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก789 2557,WA ก789 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี /
Author
ประเสริฐ สุภภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป422 2557,WA ป422 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อภาพรวมการบริหารองค์กรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านการนำองค์กรของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อาวิน บุญโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ667 2557,WX อ667 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร623ป 2557,WM ร623ป 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
คุณากร ขันชัยภูมิ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ค639 2557,WU ค639 2556
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมโภชนศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลตำบลหนองโก อำ...
Author
นิตยา ศรีวิชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น578ป 2557,WC น578 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันในจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2554-2555 /
Author
นศินี ศรีสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น352 2557,WA น352 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อเนก นนทะมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ238 2557,WA อ238 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัตรา ติวเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส831ย 2557,WA ส831ป 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles