Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ปรีชา บุตรลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ป467ร 2557,TD ป467ร 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกของการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในประชากร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ณ229 2557,WU ณ229 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกของภาวะโลหิตจางและความสัมพันธ์ของภาวะโลหิตจางกับเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 / สมพร ปิยมาตย์
Author
สมพร ปิยมาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส265ค 2557,WK ส265ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
นฤมล อุดมเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM น276 2557,วพ618
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดหนองคาย /
Author
สุรชัย กิจติกาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส847 2557,WF ส847 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัฒน์ ทัพหงษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ช,WE ส831
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฎฐกานต์ ศรีเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ311ค 2557,WF ณ311ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ชิตพล พิสุทธิโกศล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช547 2557,WK ช547 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางในนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
พรชนิตว์ ตั้งสุวรรณโสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ229ค 2557,WH พ229 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนมัธยมตอนต้นหญิง อำเภอเมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว /.
Author
สกุล อินทะวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส127 2557,WH ส127 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดไดโคลฟีแนคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
อทิตยา แก้วคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ143 2557,WG อ143 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของความเชื่อด้านสุขภาพกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ /
Author
กุสุมาพร ไชยปัดชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ก732 2557,RC ก732ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนกับการบริโภคผักผลไม้และอาหารว่างที่มีพลังงานสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ /
Author
กริช เรืองไชย.
Published
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก244 2557,WB ก244 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของพลังงานและสารอาหารที่ได้รับโดยการใช้แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ และการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมงในผู้ใหญ่วัยกลางคน /
Author
โสรยา มณีโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ส991ค 2557,RA ส991ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่กับความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
แฉล้ม รัตนพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ฉ781 2557,WM ฉ781 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles