Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ 5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย /
Author
วัชรากร โคตพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว384 2557,WC ว384 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของผู้ประกอบธูปหอม บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ประกฤษฎาพร พิมณุวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป182 2557,WB ป182 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์Diabetes conversation maps /
Author
ชญานุช วัฒนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช112น 2557,WK ช112 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
วชิร งามล้วน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว145 2557,WA ว145 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อำนาจ ราชบัณฑิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ686ก 2557,WC อ686ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
รุ่งนภาภรณ์ ประชาไนย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร623ม 2557,WA ร623ม 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การยอมรับตำรับอาหารจากไข่ขาวในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี /
Author
ลัดดาวัลย์ อัยแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ล246ก 2557,WB ล246ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพและโมเลกุลซับไทป์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ที่หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
อภิชาติ ก้องเสียง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ252 2557,WP อ252 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรักษาเพื่อลดความเจ็บปวดขณะรักษาคลองรากฟันในฟันหลังล่างที่มีเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้ : การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบและการวิเคราะห์เมตา /
Author
ปิ่นพนา ทัพโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ป618 2557,WU ป618 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี /
Author
ศิวาพร พิมพ์เรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ554,WC ศ554
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้ต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น /
Author
ละออ ชัยลิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ล193 2557,WA ล193 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
พรพิมล จิตธรรมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ249ส 2557,WA พ249 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิรินทร์ทิพย์ อุดมวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส731ส 2557,WA ส731ส 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
การใช้ระบบ HACCP ในการปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหาร โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริภัทรี อาษานอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส732 2557,WA ส732ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles