Search again

Found: 127  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนโดยวิธี Default, first order decay และโปรแกรม Landgem จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองที่มีการควบคุม : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม /
Author
อรอนงค์ บัวอาจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ383ก 2557,WA อ383 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาของบริษัทก่อสร้างที่พักอาศัย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุดปรารถนา จารุกขมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส766ก 2557,WA ส766ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเบนซีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอดมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ฉัตรสุดา พิมพาแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ฉ236 2557,WA ฉ236 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการยศาสตร์การทำงานต่อการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานที่ต้องออกแรงกายและงานที่คงท่าเดิมนาน /
Author
จันจิราภรณ์ วิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QT จ238 2557,RD จ238 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทำผ้ากันเปื้อน : กรณีศึกษาตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พนิดา โชติชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ199ก 2557,WA พ199
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการทำงานของผู้คัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นีรนุช ศาสตระวาทิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น717 2557,W น717 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ประเทศไทย /
Author
เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ879 2557,WK อ879 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชนในบริบทของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /
Author
อภิเดช อาจปาสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ253ช 2557,W อ253ช 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิมพ์วรา สิงหภิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718ก 2557,WA พ718ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 2-5 ปีที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พานทอง ภูชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ613 2557,WS พ613 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
เฉลิมชัย คำอู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ฉ417 2557,WY ฉ417 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลช่องปากตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : โรงเรียนหินโงมวิทยา ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย /
Author
รุ่งลดา ศรีพระจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ร636 2557,WU ร636 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
อิศรา เสนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ756 2557,WG อ756 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของญาติในการดูแลผู้ป่วยสุราหลังได้รับการจำหน่ายโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จันทร์ทรา ปักกะทานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ261 2557,WM จ261 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ : บ้านคอนสวรรค์หมู่ที่ 15 ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สิงขร ศรีสงคราม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ส716 2557,RA ส716 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles