Search again

Found: 255  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของผู้ประกอบธูปหอม บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ประกฤษฎาพร พิมณุวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป182 2557,WB ป182 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ชุมชนเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พิสิษฐ์กร โพธิ์ศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ784ก,WF พ784ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของพนักงานเสิร์ฟหญิงในร้านคาราโอเกะ : อำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดนครพนม /
Author
วิลาวรรณ ตรงธิ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว718ก,WC ว718
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์Diabetes conversation maps /
Author
ชญานุช วัฒนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช112น 2557,WK ช112 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาสเกลวัดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย /
Author
ถนอม นามวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฃีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ถ131 2558,WC ถ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ก695 2558,วพ629
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมในการลดพฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐนันท์ สูตรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ณ331 2558,WA ณ331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
วชิร งามล้วน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว145 2557,WA ว145 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุนชน จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
รัตติกาล สีมุเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร365 2558,WA ร365 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปกิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พงษ์พัฒน์ พร้อมพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ159 2558,W พ159 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน : อัตราและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง /
Author
สาโรจน์ ประพรมมา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส683,WY ส683
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุดม พงษ์พิละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1239,WP อ785 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพและโมเลกุลซับไทป์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ที่หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
อภิชาติ ก้องเสียง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ252 2557,WP อ252 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรักษาเพื่อลดความเจ็บปวดขณะรักษาคลองรากฟันในฟันหลังล่างที่มีเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้ : การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบและการวิเคราะห์เมตา /
Author
ปิ่นพนา ทัพโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ป618 2557,WU ป618 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles