Search again

Found: 255  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม /
Author
วลักษณียา อุปริสาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว342
Location
Public Health Library

image
การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ทรงเกียรติ ด้วงสะดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1250
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลช่องปากตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : โรงเรียนหินโงมวิทยา ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย /
Author
รุ่งลดา ศรีพระจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ร636 2557,WU ร636 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วัชราภรณ์ เชื่อมกลาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว385,WU ว385
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
แสงแข อุพะรัมย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส955,WK ส955
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
อิศรา เสนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ756 2557,WG อ756 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ : เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุจิตรา สายแก้ว
Published
การศึกษาอิสระวิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส753ร,WA ส753ร
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม /
Author
กรรณิการ์ อุดมกัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก173ร,WC ก173
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของญาติในการดูแลผู้ป่วยสุราหลังได้รับการจำหน่ายโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จันทร์ทรา ปักกะทานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ261 2557,WM จ261 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ : บ้านคอนสวรรค์หมู่ที่ 15 ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สิงขร ศรีสงคราม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ส716 2557,RA ส716 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านางิ้ว หมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย /
Author
วิทยา สิ้นภัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว582ก,WG ว582
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ 5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย /
Author
วัชรากร โคตพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว384 2557,WC ว384 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พัชราวรรณ จันทร์เพชร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ522,WT พ522
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ : โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จุธารัตน์ กองโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK จ634,WU จ634
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู่ป่วยที่มีอาการปวดหลัง: บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี /
Author
กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ก728
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles