Search again

Found: 255  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สายชล แปรงกระโทก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส657ก,WA ส657
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลูกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรกนก พลท้าว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก152ก,WA ก152
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีนของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มนัญญา ผาเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม161ก 2558,WA ม161 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทำสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุดาพร วงษ์พล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส769ร,WA ส769ร
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการยศาสตร์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังจากการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธวัชชัย คำป้อง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ธ394,WE ธ394
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการยศาสตร์การทำงานต่อการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานที่ต้องออกแรงกายและงานที่คงท่าเดิมนาน /
Author
จันจิราภรณ์ วิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QT จ238 2557,RD จ238 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทำผ้ากันเปื้อน : กรณีศึกษาตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พนิดา โชติชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ199ก 2557,WA พ199
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการทำงานของผู้คัดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นีรนุช ศาสตระวาทิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น717 2557,W น717 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชนในบริบทของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย /
Author
อภิเดช อาจปาสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ253ช 2557,W อ253ช 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิมพ์วรา สิงหภิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ718ก 2557,WA พ718ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น /
Author
อารีย์รัตน์ ลีเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ663 2556,WC อ663 2556
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ภัควลัญชญ์ จันทรา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ329,WA ภ329
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดคอ ไหล่ หลังและปัจจัยเสี่ยงของการปวดคอ ไหล่ หลัง ของทันตบุคลากรในสถานบริการของรัฐ จังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชติญา นิธิธรรมธาดา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร332,WE ร332
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
เฉลิมชัย คำอู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ฉ417 2557,WY ฉ417 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles