Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การติดตั้ง Internet server ด้วย Linux /
Author
บุญลือ อยู่คง.
Published
ซายแอ็นซเทค,
Call Number
QA76.9.C55 บ561 2545
Location
Nong Khai Campus Library

image
การติดตั้งและใช้งาน Raspberry Pi /
Author
นพ มหิษานนท์.
Published
คอร์ฟังก์ชั่น,
Call Number
QA76.73.P98 น164 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม/
Author
ขวัญชนก แสนวา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HC ข261 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ /
Author
วรรณวิภา ติตถะสิริ.
Published
บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย),
Call Number
QA76.64 ว259 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม/
Author
ชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
RM ช521 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ /
Author
ไพศาล จี้ฟู.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
G70.212 พ996 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง /
Author
รัฐชา ชัยชนะ.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QH96.55 ร352 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การภาษีอากรธุรกิจ: Business taxation /
Author
สมคิด บางโม.
Published
วิทยพัฒน์,
Call Number
HJ5628.T5 ส234ก 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบง่ายๆ 2 /
Author
ณรงค์ สุขช่วย.
Published
ทวดอ่ำ กรุ๊ป,
Call Number
TK7870 ณ211
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวางแผนและควบคุมการผลิต /
Author
ชุมพล ศฤงคารศิริ.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS176 ช627 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม PSpice = Electronics circuits and devices analysis by PSpice /
Author
ธนันต์ ศรีสกุล.
Published
วิตตี้กรุ๊ป,
Call Number
TK454 ธ213ก
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ = Object oriented analysis and design /
Author
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์.
Published
เคทีพี คอม แอนด์ คอนซัลท์,
Call Number
QA76.9.O35 อ581 2557
Location
Nong Khai Campus Library

image
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร /
Author
สุดสาย ตรีวานิช.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TD895 ส767 2560
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles