Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบแอนแอโรบิก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาในวัยรุ่นเพศชาย = The effects of Anaerobic training on leg muscle power in young ...
Author
ตำแหน่ง เดชขุน.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Sp ต371 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
General chemistry /
Published
University Science Books,
Call Number
QD33 M394 2011
Location
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการขยะมูลฝอย /
Author
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD791 พ978ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม/
Author
ขวัญชนก แสนวา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HC ข261 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม/
Author
ชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
RM ช521 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การออกแบบและวางผังโรงงาน = Plant layout and design /
Author
สมศักดิ์ ตรีสัตย์.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS155.A648 ส282 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ /
Author
อิว ไอยรากาญจนกุล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
T385 อ751 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ /
Author
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QA76.9.H85 ว275 2559
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
สถานการณ์ความยั่งยืนของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย/
Author
วิภา บุตรเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SF ว645 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี = Principle of chemical water quality analysis /
Author
นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
Call Number
TD370 น616 2555
Location
Nong Khai Campus Library

image
หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/
Author
สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS191 ส282ห 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย/
Author
อภิเชษฐ์ การัยภูมิ.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
TK 7815 อ252 2547
Location
Nong Khai Campus Library

image
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ /
Author
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD193 ศ542 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
แคลคูลัส 1 = Calculus I /
Author
ดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call Number
QA303 ด493ค 2560 ล.1
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles