Search again

Found: 110  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคร าวก่อนพิพากษาและการบังคมตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง /
Author
ไพโรจน์ วายุภาพ.
Published
กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,
Call Number
K พ993ก 2561 ล.4
Location
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายอาญาชั้นสูง = อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา /
Author
ปกป้อง ศรีสนิท.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT3800 ป115 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล /
Author
พินัย ณ นคร.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT920 พ684 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม /
Author
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT3127 อ795 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน /
Author
สมชาติ กิจยรรยง.
Published
เพชรประกาย,
Call Number
HD57.7 ส238ก 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ นโยบาย และกรณีศึกษา= Community management /
Author
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HN700.592.C6 อ819ก 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบัญชีขั้นกลาง 2 /
Author
พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย.
Published
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5655.T5 พ717 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประดิษฐ์พานธูปเทียนไหว้ครู /
Author
เศรษฐพงศ์ อัปมะเย.
Published
วาดศิลป์,
Call Number
TT8890 ศ855 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา= Community development /
Author
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HN700.592.C6 อ819พ 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การภาษีอากร 2(บัญชีภาษี) /
Author
ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา.
Published
ทีพีเอ็น เพรส,
Call Number
HJ2950.55 ณ211 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวางระบบบัญชี /
Author
สุขุม โพธิสวัสดิ์.
Published
วิญญูชน,
Call Number
HF5655.T5 ส744 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร = Tax policy analysis /
Author
ศาสตรา สุดสวาสดิ์.
Published
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HJ2315 ศ374 2561
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การศึกษาผลกระทบของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา : กรณีศึกษาพื้ที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
ทรงศักดิ์ บุญสิม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ,
Call Number
HD ท151 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ขีดความสาารถในการรองรับผู้มาเยือนกิจกรรมล่องแพน้ำพรมชมภูคิ้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ = Visitors capacity of Namprom Chom Phu Khing rafting activity Kaset Somboon district, Chaiyaphum province...
Author
น้ำฝน ป้องขันธ์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec น525 2561
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles