Search again

Found: 1,029  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง /
Author
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Call Number
JF1358.T5 อ893
Location
Nong Khai Campus Library

image
รับขนของทางทะเล: Carriage of goods by sea /
Author
ไผทชิต เอกจริยกร.
Published
วิญญูชน,
Call Number
K ผ951ร 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
รากฐานกฎหมายอาญา /
Author
คณพล จันทน์หอม.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT3800 ค119 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
รากฐานกฎหมายอาญา /
Author
คณพล จันทน์หอม.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT3800 ค119 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556 /
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2822.75 ร451จ 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการประชุมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐไทยในกระแสอาเซียน = The 2nd National conference and research present...
Author
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
Published
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์,
Call Number
Q180.T5 ก482ภร 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image

image
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม : กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมโภชน์ ยิ่งสังข์
Published
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
HV400.55 ส272
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก /
Author
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Published
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
Call Number
JC599.T52E2 ร451 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดหนองคาย ปี 2553 /
Published
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย,
Call Number
HN700.567 ร451นค 2553
Location
Nong Khai Campus Library

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 /
Author
รุ่ง แก้วแดง
Published
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC5257.T5 ร621 2556
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2340.4.T5 ร451ง 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles