Search again

Found: 52  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ขีดความสาารถในการรองรับผู้มาเยือนกิจกรรมล่องแพน้ำพรมชมภูคิ้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ = Visitors capacity of Namprom Chom Phu Khing rafting activity Kaset Somboon district, Chaiyaphum province...
Author
น้ำฝน ป้องขันธ์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec น525 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ = Introduction to business /
Author
ปาริฉัตร จันโทริ.
Published
แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น,
Call Number
HF5351 ป553 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความสัมพนธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการเลือกใช้รถไฟระหว่างประเทศ เส้นทางหนองคาย-ท่านาแล้ง = Relationship between marketing factors and on using international train Nong Khai - Ta Nalaeng route...
Author
สิริขวัญ จำปารินทร์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec ส731 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image

image

image
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา = Export competitiveness of Thai canned and preserved shripm to the United States of America /
Author
พิชญ์สินี ดีแซง.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec พ639 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ถอดรหัสนโยบายสาธารณะและการวางแผน : เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับศตวรรษที่ 21 = Decoding public policy and planning : analytical tools for the 21st century /
Author
ปิยะพงษ์ บุษบงก์.
Published
โครงการผลิตตำราฯ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
H97 ป621ถ 2561
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library
College of Local Administration Library

image
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน /
Author
ประยูร วงศ์จันทรา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HC441.Z65 ป367 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ที่...หัวมุมถนน /
Author
รวิศ หาญอุตสาหะ.
Published
ซีเอ็ดยุเคชั่น,
Call Number
BF637.B4 ร167 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
นันทนาการอย่างสร้างสรรค์ /
Author
อดิศัย ใจกาวัง.
Published
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
Call Number
GV181 อ131 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตหนองคาย /
Author
ธีรภัทร์ แกล้วทนงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ธ636 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงภัยของประชาชนบ้านภูมอซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ = Factors affecting on people risks of Baan Phumsaron village, Soa Thongchai sub-district, Kantharalak...
Author
ปาริชาติ อัมรินทร์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec ป554 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย = Factors affect amount of labor from neighboring countries moving to Thailand /
Author
กนกอร ทุมวงค์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec ก125 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารข้างทางในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย = Factors affecting street food choosing behavior in Nong Khai municipality, Nong Khai province /
Author
ธิเบศ เศรษฐ์สิริกานต์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec ธ591 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
ผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย = Effect of risk management on the competitiveness of SMEs in Nong Khai province /
Author
แพรยา เสนาวงษ์.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec พ961 2561
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles