Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดอาร์เซนิคจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าถ่านหินเคลือบด้วยเฟอรัสคลอไรด์ /
Author
สุทธิกร สุวรรณไตรย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส773ก,WA ส773ก
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การดูแลระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลในเขตตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
มาสสุภา เฉวียงวาส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ม551,WA ม551
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินการรับรู้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพต้มเกลือสินเธาว์ในพื้นที่ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอนรนิวาส จังหวัดสกลนคร /
Author
นุจรินทร์ วงศ์อินทร์อยู่
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น722,W น722
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีการระบาดกับหมู่บ้านที่ไม่มีการระบาดในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ฤทัย สมบัติสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ฤ176,WC ฤ176
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การเปรียบเทียบปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันปรุงอาหารและน้ำมันผสมที่ใช้ทอดซ้ำที่ระยะเวลาต่างกัน /
Author
วิไลภรณ์ ดวงประทุม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ว731,TP ว731
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในจังหวัดขอนแก่น /
Author
จิรภัทร หลงกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ497,WJ จ497
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตกรทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วีราษฎร์ สุวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว853,WA ว853
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
นิภาพร ศรีวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น624ผ,WA น624
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
พนมกร ชาญเวช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ187,RJ พ187
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิริลักษณ์ โชติวุฒิมนตรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE ศ484,WW ศ484
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชลธิรา กาวไธสง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช224ผ,WL ช224ผ
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง /
Author
ชญาณิศา ปินะถา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ช112,WM ช112
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทษฤษีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สูง โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณิภารัตน์ บุญกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ442,WH ณ442
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles