Search again

Found: 203  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาใช้แอนติเจนชนิดสารขับถ่ายคัดหลั่งของหนอนพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica ที่ทำให้บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อใช้วินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (Fasc...
Author
ชัยศิริ วงศ์คำ. kku-m.
Published
ภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR186.6.P38 ช442,QW573 ช442
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 ปริมาณสารมลพิษและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Pollutants and heavy metals in recreational w...
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD313.T51K45 ร451,QV270 ร451 2543
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพตำบล /
Published
พี เอ. ลิฟวิ่ง,
Call Number
RA541.T5 ร451กว 2552,W84.JT3 ร451 2552
Location
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
รายงานการวิจัยผลของสถานภาพธัยออลต่อเมแทบอลิซิมของไนตริกออกไซด์ในภาวะฮีโมลัยติคอะนีเมีย = Effect of thiol status on nitric oxide metabolism in hemolytic anemia /
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC641.7.H4 ร451,WH170 ร451ร 2542
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องความสามารถในการติดเชื้อ HIV-1 ของ resting CD4 + T cells ที่มี chemokine receptors ชนิด CCR5 และ CXCR 4 /
Published
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย,
Call Number
RA644.A25 ร451รง,WC503 ร451ค 2544
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องรูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ = Development of self-care agency in persons with HIV infection/AIDS /
Published
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,
Call Number
RC607.A26 ร451ว,WC503 ร451ก 2544
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้ทรายอะเบทและสารลาร์วีแทป สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงลายในสนาม = Field evaluation of Abate and Larvitab against Aedes aegypti larvae /
Author
สุเทพ ศิลปานันทกุล
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL536 ส781,QX20.5 ส7811ร 2537
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย = HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese Borders : Mae Sot and...
Author
สุภางค์ จันทวานิช
Published
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,
Call Number
RA644.A25 ส837,WC503.4.JT3 ส837 2544
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้ความต้องการและการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว = Perception, needs and health practices of HIV seropositive clients and thier families /
Author
จริยวัตร คมพยัคฆ์
Published
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,
Call Number
RA644.A25 จ167,WC503 จ167ร 2541
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของน้ำสกัดใบฝรั่งและเปลือกผลทับทิมตากแห้งในการรักษาอาการท้องร่วง = A study of the effectiveness of guava leaf (Psidium guajava Linn.) and pomegranate fruit bark (...
Author
วันชัย ไอรารัตน์
Published
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC862.D5 ว427,QV71 ว427ร 2540
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องสปาร์กาโนซิสในสัตว์ทดลอง = Experimental sparganosis in laboratory animals /
Author
เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์. kku-m.
Published
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF810.S7 ต832,QY58 ต832 2539
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา = Psychosocial aspects of pregnant woman with HIV positive and counselling /
Author
ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์
Published
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,
Call Number
RG580.A44 ศ486,WC503.7 ศ486ร 2541
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยเรื่องสารเคมีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีชนิดใหม่สำหรับหาปริมาณของเหล็ก = A new spectrophotometric reagent for determination of iron /
Author
เฉลิม เรืองวิริยะชัย. kku-sc.
Published
ม.ป.ท.,
Call Number
QR92.S53 ฉ411ส
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles