Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านจุลชีพของสารสกัดจากต้นอดและการพัฒนาตำรับ /
Author
นภัทร ปราบมีชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV น195ก,RS น195
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล /
Author
ศรายุทธ อินทร์แก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ศ167
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาระดับเอนไซม์ Cholinesterase (ChE) ในเกษตรกร /
Author
วันวิสา สนิทเชื้อ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว436
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผ่านของเมลาโทนินและแอนโทไซยานินจากเจลในช่องปาก /
Author
นันทิยา วงศ์แสงตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV น431,RK น431
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
ระเบียบวิธีสถิติ 1 /
Author
ประชุม สุวัตถี
Published
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HA29.5.T5 ป242 ล.1
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
สารให้ความหวานพลังงานต่ำ : การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ /
Author
สุขใจ ชูจันทร์
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TP421 ส743,WA712 ส743 2555
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
เหตุผลของการใช้ยาชุดของชาวบ้านในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
คำภีร์ เขตมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ค374,QV ค374
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles