Search again

Found: 279  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิจัยกฎหมายทางเลือก: แนวคิดและพรมแดนความรู้ /
Author
สมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Published
วิญญูชน,
Call Number
K85 ส239ก 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น = Needs assessment research /
Author
สุวิมล ว่องวาณิช.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB1028 ส882 2558
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการก่อสร้าง : กรณีจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ /
Author
อรอนงค์ สายแวว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD อ383ก 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จินดา นาคำ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG จ468ก 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างแนวคิดรูปแบบบัตรเครดิตในอุดมคติโดยใช้เทคนิคการสร้างผังภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง /
Author
นันทพร สีสัตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG น419ก 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การันตีสำเร็จ พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน /
Author
สมชาย พงศ์สราญ.
Published
บริษัท พี. เอ. ลิฟวิ่ง,
Call Number
PE1112 ส239 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ = Professional business writing /
Author
ณัฐวิภา วิริยา.
Published
บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number
PE1479.B87 ณ359 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ = Organization development and change /
Author
จิตติ รัศมีธรรมโชติ.
Published
จิตติ รัศมีธรรมโชติ,
Call Number
HD58.8 จ419 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การเมืองการปกครองไทย = Thai political and government /
Author
สุดาภรณ์ อรุณดี.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,
Call Number
JQ1745.A1 ส769 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข่มขืน : มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อน /
Published
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง,
Call Number
HV6569.T5 ข235 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Nong Khai Campus Library

image
ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย = Easy English news, the first year /
Author
เฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล.
Published
บริษัทโพสต์,
Call Number
PE1130.T5 ฟ619 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา /
Author
จิตติ ติงศภัทิย์
Published
วิญญูชน,
Call Number
K จ419ข 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
คดีปกครองใกล้ตัว .
Author
พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT2735 พ784 2558 ล.8
Location
Nong Khai Campus Library

image
ครบเครื่องเรื่องสำนวนอังกฤษ /
Author
ประเพศ ไกรจันทร์.
Published
พี. เอส. เพรส,
Call Number
PE1460 ป332ค 2558
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles