Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุกต์ใช้วิธีการสร้างผังการรับรู้ในการสร้างแนวคิดของร้านอาหารไทยแบบสายพาน /
Author
อัมราภัสร์ นิยมพงษ์วิรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TX อ565 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตยางพาราในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ /
Author
เจนจัด จิวะนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ699 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา ธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัดหนองคาย /
Author
พรพรรณ ตันเทอดทิตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ247 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการก่อสร้าง : กรณีจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ /
Author
อรอนงค์ สายแวว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD อ383ก 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จินดา นาคำ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG จ468ก 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างแนวคิดรูปแบบบัตรเครดิตในอุดมคติโดยใช้เทคนิคการสร้างผังภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง /
Author
นันทพร สีสัตย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG น419ก 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
ภาณุวัฒน์ จำปานิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TL ภ434 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเทศบาลนครอุดรธานี /
Author
จุลนิติ์ เจริญขวัญเมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ662 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
สมการโครงสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริวรรณ ทองชุ่ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ศ486 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
เครื่องมือสำหรับพยากรณ์แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยใช้แนวคิดระบบผลประโยชน์ /
Author
ณัฏฐ์ รุ่งเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ณ311 2558
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles