Search again

Found: 1,003  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมในโคที่มีปัญหาผสมไม่ติด = Study on chromosomal aberrations in infertility heifers /
Author
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
SF201 บ262
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ /
Author
จุฑามาศ ศิริวรรณ
Published
สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
G155.T5 จ628
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition ...
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF492 ส834ป
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยหวานในบ่อเลี้ยงเพื่อการผลิตพันธุ์สำหรับปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ = Some biological study of babylon shell, Babylonia areolata link, in captivity for seeding and releasing ...
Author
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
Published
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กองประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH370 ธ516
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของโลมาหัวบาตรในทะเลสาบสงขลา = Preliminary study on the biology of irrawaddy dolphin Orcaella breviostris (Gray, 1866) in Songkhla Lake /
Author
ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,
Call Number
QL737.C432 พ993
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด /
Author
ทวีวงศ์ ศรีบุรี
Published
สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
G155.T5 ท222ก
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii (xia & abbott) abbott, zhang & xia) ที่เลี้ยงในบ่อดิน = Study on production of red algae (Gracilaria changli (xia & abbott) abbott, zhang & xia) cul...
Author
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
Published
ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH390.5.T5 ว741
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติ : วิเคราะห์จากการศึกษาของ TIMSS และ TIMSS-R /
Author
สุนีย์ คล้ายนิล
Published
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
Call Number
Q181 ส821ก
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม = Socioeconomics study of Pangasius bocourti Sauvage, 1880 cage culture in Mekong River, Nakhon Phanom Province /
Author
ศิราณี งอยจันทร์ศรี
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง,
Call Number
SH167.P3 ศ444ศ
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) = Study on growth rate of donkeys ear abalone (Haliotis asinina Linne) /
Author
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
Published
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก,
Call Number
SH371.52.T5 ธ516
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาอาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) = Effect of four natural foods on spaning of banana shrimps (Penaeus merguiensis De Man) /
Author
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
Published
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง,
Call Number
SH380.62.T5 ช424
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสถานภาพของปลาบางชนิดในลำน้ำพรม = Preliminary on general ecology and status of some fish species in the Phrom basin /
Author
ธงชัย จำปาศรี kku-ag.
Published
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH174 ธ117
Location
Central Library
Agriculture Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles